ส่วนที่แนะนำ

La Paloma Food
Recommended

Steak

Tenderloin
สันใน

Striploin
สันนอก

Ribeye
สันแหลม

Chuck Roll
สันไหล่

Top Round
สะโพกพับใน

D-Rump
ลั้ม

Knuckle
มะพร้าว

Oyster Blade
ใบพาย

Bottom Round
สะโพกพับนอก

Shabu Shabu

Striploin
สันนอก

Ribeye
สันแหลม

Chuck Roll
สันไหล่

Oyster Blade
ใบพาย

Top Round
สะโพกพับใน

Bottom Round
สะโพกพับนอก

Brisket
เสือร้องไห้

D-Rump
ลั้ม

Knuckle
มะพร้าว

Yakiniku

Tenderloin
สันใน

Striploin
สันนอก

Ribeye
สันแหลม

Chuck Roll
สันไหล่

Oyster Blade
ใบพาย

D-Rump
ลั้ม

Knuckle
มะพร้าว

Top Round
สะโพกพับใน

Bottom Round
สะโพกพับนอก

Brisket
เสือร้องไห้

Shank
น่องลาย

Stewing

Chuck Roll
สันไหล่

Top Round
สะโพกพับใน

Shank
น่องลาย

Oyster Blade
ใบพาย