นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดทั่วไป

La paloma co.,ltd ขอขอบคุณที่คุณสนใจในผลิตภัณฑ์และเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในขั้นตอนการทำธุรกิจ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับประเทศที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เรา

บริษัทเก็บข้อมูลอะไรบ้าง บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลของลูกค้าดังต่อไปนี้​

 • ข้อมูลที่ลูกค้าให้ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม รวมถึงข้อมูลที่ให้ในเวลาที่สมัครใช้บริการของบริษัท การซื้อของผ่านเว็บไซต์บริษัท การประกาศข้อความเนื้อหาไปยังเว็บไซต์บริษัท (ถ้าได้รับอนุญาต) การร้องขอบริการเพิ่มเติม หรือการใช้บริการใด ๆ ที่บริษัทจะนำเสนอในอนาคต นอกจากนี้ยังอาจมีการร้องขอข้อมูลเมื่อลูกค้าลงแข่งขันหรือมีรายการส่งเสริมการขายจากบริษัทและเมื่อลูกค้ารายงานปัญหาทางเว็บไซต์
 • ในการลงทะเบียน บริษัทจะขอชื่อ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดของบัตรชำระเงิน และที่อยู่ในการจัดส่ง
 • ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อบริษัท บริษัทอาจเก็บบันทึกการติดต่อโต้ตอบ
 • นอกจากนี้ บริษัทอาจขอให้ลูกค้าทำแบบสำรวจที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัย แม้ว่าลูกค้าไม่ต้องตอบแบบสำรวจก็ตาม
 • รายละเอียดของการทำธุรกรรมที่ลูกค้าทำผ่านเว็บไซต์และการทำตามประสงค์คำสั่งซื้อของลูกค้า
 • รายละเอียดการเยี่ยมชมของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินของบริษัทเองหรือเพื่อการอื่นก็ตาม) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ลูกค้าเข้าถึง
 • ข้อมูลอื่นดังกล่าวหรือข้อมูลที่ลูกค้าอีเมลถึงบริษัทหรือป้อนในเว็บไซต์บริษัท

การใช้ข้อมูล บริษัทใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในรูปแบบดังต่อไปนี้

 • เพื่อทำให้บริษัทสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวบริษัท สินค้า และ/หรือบริการแก่ลูกค้า ตามที่ลูกค้าร้องขอจากบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัทรู้สึกว่าลูกค้าอาจสนใจโดยที่ลูกค้ายินยอมที่จะได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์บริษัทถูกนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับลูกค้าและคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
 • เพื่อช่วยบริษัทในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามที่ลูกค้าขอข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลสินค้าหรือมีข้อสงสัย
 • เพื่อดำเนินการตามพันธะหน้าที่อันเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัท ในกรณีที่การดำเนินการตามพันธะหน้าที่อันเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัททำให้บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้มีการเปิดเผยดังกล่าว
 • เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการและเว็บไซต์ของบริษัท
 • ลูกค้าจะไม่ได้รับการสื่อสารทางการตลาดที่ไม่ได้ร้องขอจากบริษัท เว้นแต่ลูกค้าตกลงให้ติดต่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจติดต่อกับลูกค้าเป็นครั้งคราวตามจำเป็นด้วยข้อมูลหรือคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน การสั่งซื้อ และ/หรือการประกาศข้อความของลูกค้า
 • การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลลึกซึ้งทั่วไปของสินค้า ผู้บริโภค แนวโน้มทางภูมิศาสตร์และทางประชากรศาสตร์

การเปิดเผยข้อมูล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท ซึ่งหมายถึงบริษัทสาขา บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทสาขาของบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • ในกรณีที่บริษัทขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ในกรณีนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับผู้สนใจจะขายหรือผู้สนใจจะซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินนั้น และอาจขายและโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว
 • ในกรณีที่บริษัทหรือทรัพย์สินที่สำคัญทั้งหมดของบริษัทถูกครอบครองโดยบุคคลภายนอก
  กรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทถือไว้จะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถ่ายโอน
 • ในขอบเขตที่จำเป็นให้บริษัทสามารถดำเนินการตามพันธะหน้าที่ซึ่งเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัท
 • ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามบังคับกฎหมาย เพื่อให้ระบบทำงานอย่างถูกต้อง หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัย บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ลูกค้า หรือผู้อื่น การนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นและองค์กรต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงสินเชื่อ
 • การให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นผู้ช่วยบริษัทดำเนินเว็บไซต์ ดำเนินธุรกิจ หรือให้บริการลูกค้า ตราบเท่าที่บุคคลดังกล่าวตกลงที่จะรักข้อมูลนี้เป็นความลับ บุคคลภายนอกนี้เรียกว่าผู้ประมวลข้อมูล และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ประมวลการชำระเงิน บริษัทที่ขนส่งสินค้า ตัวแทนออกของและเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 • มีการจัดเก็บการสำรองข้อมูลที่มีระบบฟื้นฟูกรณีเกิดภัยพิบัติและผ่านการรับรอง

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและแบบแสดงรายการที่คุณกรอกไว้ให้เรา

คุณมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณเช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในบางครั้ง เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้สะท้อนถึงนโยบายใหม่ หรือนโยบายที่แตกต่างกัน ถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายนี้ เราจะประกาศที่หน้าแรกของเว็บเพจของเรา เราสนับสนุนให้คุณทบทวนหน้านี้เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา